Kategorie

Titus 25 WG 100g


  • W magazynie: 3 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: DuPont de Nemours
  • Cena: 338,13 zł
  • szt.
  • Poleć produkt

T I T U S 25 WG 100g

herbicyd
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie,
przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów
jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy,
ziemniaku. Stosowany łącznie lub przemiennie z innymi herbicydami umożliwia jednoczesne
zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
Zawartość substancji aktywnej:
rimsulfuron –
1-(4,6-dimetoksypyrimidin-2-ylo)-3-(3-etanosulfonylo-2-pirymidynosulfonylo)mocznik
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%.
Zezwolenie MRiRW Nr R- 50/2005 z dnia 02.12.2005 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-343/2007 z dnia 18.07.2007 r.
Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany
w środowisku wodnym.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie
uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i
szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt
chwastobójczy widoczny w okresie 7-20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne
znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25
cm).
Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. kukurydza i ziemniaki rozkładają go do związków
nieaktywnych.
Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna,
miotła zbożowa, ostrożeń polny, palusznik krwawy, perz właściwy, przytulia
czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy
rzepaku, samosiewy zbóż, szarłaty, szczawie, tasznik pospolity, tobołki polne,
wilczomlecz obrotny, włośnice.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołki, iglica pospolita, komosa biała, poziewnik szorstki,
rdesty, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne np.: bylica pospolita, psianka czarna, powój polny, skrzyp polny.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
kukurydza.
Środek stosować w fazie 1-7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).
Zwalczanie perzu oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych.
Titus 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody) gdy rośliny perzu osiągną
wysokość 15-25 cm
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów
dwuliściennych.
Titus 25 WG 50-60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków innych niż chwastnica jednostronna.
Zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym nasileniu jak
np. komosa lub rdesty Titus 25 WG stosować w mieszaninach z innymi środkami.
Zabieg wykonywać w fazie 3-4 liści kukurydzy.
Titus 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
(100 ml /100 l wody).
lub

Titus 25 WG 30-40 g/ha + Banvel 480 SL 0,4 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l
wody).
lub
W fazie od 2 do 6 liści kukurydzy
Titus 25 WG 30 - 40 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
W celu zwalczania chwastów dwuliściennych oraz chwastów prosowatych ( chwastnica jednostronna )
Lub
Titus 25 WG 50 – 60 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
Na polach, gdzie obok prosowatych i dużego nasilenie chwastów dwuliściennych występuje perz
Uwagi
1. Środka nie stosować:
- w kukurydzy uprawianej na lekkich glebach piaszczystych
- w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych
2. Nie wykonywać zabiegu:
- stosując mniej niż 150 l i więcej niż 300 l wody na hektar
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub szkodniki
- na mokre rośliny
-
w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC
- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których wzrost został zahamowany na
skutek niskich temperatur. Zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu przez
rośliny kukurydzy.
3. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na nowych odmianach kukurydzy,
przed zastosowaniem środka w tych odmianach należy skontaktować się z przedstawicielem firmy
DuPont
ziemniak.
Zwalczanie perzu oraz chwastów prosowatych i niektórych dwuliściennych.
A. Zabieg jednorazowy
Titus 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Zabieg wykonać gdy rośliny perzu osiągnęły 15-25 cm wysokości, po wschodach ziemniaka
B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
pierwszy zabieg - w fazie 2-3 liści perzu, po wschodach ziemniaka
Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

drugi zabieg - po upływie 15-20 dni od pierwszego zabiegu lub w momencie wtórnego odrastania
perzu, a rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm.
Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Zwalczanie chwastów prosowatych i dwuliściennych łącznie lub przemiennie ze środkiem Sencor 70
WG.
A. Zabieg jednorazowy
Titus 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści, a rośliny
ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm.
Wyższą z zalecanych dawek środka Titus 25 WG stosować, gdy występuje silne zachwaszczenie.
B. Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
pierwszy - chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści; dwuliścienne w fazie 2-4 liści, rośliny ziemniaka
do 15 cm wysokości.
Titus 25 WG 30g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
drugi - po upływie 15-20 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty
Titus 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
C. W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG stosowany po wschodach.
pierwszy zabieg
Tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji
Sencor 70 WG 0,5 kg/ha
drugi zabieg
Na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, dwuliścienne 2-4 liści
Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Uwagi:
1. Opady deszczu wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania
środka.
2. Na niektórych odmianach ziemniaka, po zastosowaniu z mieszaninie ze środkiem Sencor 70
WG mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, które mogą mieć wpływ na plon

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwania: średniokropliste.
W przypadku stosowania środka ochrony roślin Titus 25 WG w mieszaninach z innymi srodkami
ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach-instrukcjach stosowania
tych środków
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnych terminach
agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji można uprawiać kukurydzę, ziemniak,
pomidor. Po wykonaniu orki i upływie 3 miesięcy można uprawiać wszystkie rośliny.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do
konsumpcji): NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE
DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w uprawach kukurydzy i ziemniaków, w których stosowano doglebowo insektycydy z grupy
fosforoorganicznych
- wcześniej niż po 7 dniach od zastosowania (dolistnie) insektycydu z grupy fosforoorganicznych.
Insektycydy z grupy fosforoorganicznych w uprawach kukurydzy i ziemniaków można stosować nie
wcześniej niż po upływie 4 dni od wykonania zabiegu środkiem Titus 25 WG.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać
bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego przeznaczoną do zużycia w czasie zabiegu
ilością wody, z włączonym mieszadłem. Następnie wlać do zbiornika adiuwant (środek wspomagający)
Trend 90 EC ciągle mieszając.

Stosując Titus 25 WG łącznie ze środkami Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) lub Sencor 70 WG
składniki mieszaniny można wsypać do zbiornika opryskiwacza jednocześnie.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową.
Ciecz użytkową zastosować w dniu sporządzenia.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy dokładnie wymyć aparaturę
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka
bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych
roślinach niż kukurydza, ziemniak, pomidor.
PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej
niż 30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Chronić przed dziećmi.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skarzeniu środowiska
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.