Kategorie

Gold 450 EC 1l


  • W magazynie: 0 szt.
  • Dostępność: Brak
  • Producent: Rokita - Agro
  • Cena: 48,95 zł
  • szt.
  • Poleć produkt
GOLD 450 EC 1l
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany
nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich
chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.
Zawartość substancji biologicznie czynnych:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego)
w formie estru 1-metyloheptylowego – 90 g/l
2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów)w formie estru 2-etyloheksylowego – 360 g/l.
Zezwolenie MRiRW Nr R-4/2004 z dnia 16.02.2004 r.
Określenie toksyczności:
dla ludzi – szkodliwy
dla organizmów wodnych – szkodliwy
(R22) Działa szkodliwie po połknięciu.
(R38) Działa drażniąco na skórę.
(R52) Działa szkodliwie na organizmy wodne.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem działaniu układowym (systemicznym), pobierany jest poprzez liście
chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i
zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie chwastu. Środek działa głównie
poprzez liście chwastów, lecz w warunkach wysokiej wilgotności gleby może działać także
poprzez korzenie. Fluroksypyr blokuje auksyny, tj. hormony roślinne odpowiedzialne za
wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje wstrzymanie syntezy
aminokwasów i białek. 2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej
za wzrost roślin. Obie substancje biologicznie czynne działają jednakowo skutecznie zarówno
w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej.
Pierwsze efekty działania są widoczne już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej
pogody całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach.
Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach wzrostu: od fazy
dwóch do ośmiu liści (przytulia czepna do fazy 8 okółków, chwasty rumianowate do fazy
rozety o średnicy około 5 cm).
Intensywność działania środka zależy od terminu wykonania zabiegu, fazy rozwojowej rośliny
uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.
Chwasty wrażliwe np: blekot pospolity, bniec biały, chaber bławatek, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa
biała, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki,
przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny,
rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, krzywoszyj polny, przetaczniki, maruna
bezwonna, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne np: chwasty jednoliścienne.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
- pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, owies, żyto.
Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha.
Opryskiwać od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż.
Wyższe z zalecanych dawki środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz
zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń
polny.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI ODMIANOWE
1. Środek zastosowany
a) w fazie początku strzelania w źdźbło żyta (odmiana Walet),
b) krzewienia i początku strzelania w źdźbło jęczmienia jarego (odmiana
Annabel)
może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu roślin oraz odbarwienie blaszek
liściowych.
2. W niektórych odmianach pszenicy ozimej (np. odmiana Kaja), pszenicy jarej (np. odmiana
Koksa), pszenżyta jarego (np. odmiana Wanad) środek może spowodować obniżenie
plonu ziarna.
UWAGI:
1. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła
mlecznego, przez 21 dni od opryskiwania.
2. Spadki temperatur poniżej 5oC występujące w kilka dni po zabiegu mogą wpłynąć na
obniżenie skuteczności środka.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE
DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): 21 dni
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

w temperaturze powietrza poniżej 8oC i powyżej 25oC
▪ po nocnych przymrozkach i przed spodziewanymi przymrozkami
▪ w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
▪ na rośliny mokre, chore i uszkodzone

w czasie nadmiernej suszy
▪ nie później, niż na 2 godziny przed spodziewanym deszczem

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu intensywnej uprawy
przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z
cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
▪ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
▪ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
MYCIE OPRYSKIWACZA
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.
SPOSÓB MYCIA
▪ Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i
ponownie opróżnić,
▪ napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn
sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
▪ części składowe rozpylaczy rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka
zawierającego podchloryn sodowy,
▪ ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć .porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i
okulary/ochronę twarzy.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni
uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia
aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi
popłuczynami należy ;postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.